La imitació de Jesucrist del Tomas de Kempis. Traduccio catalana de Miquel Perez. Navament publicada per R. Miquel y Planas segons la edició de l'any 1482

De
Publicado por

iBIBLIOTECA CATALANADIRIGIDA Y PUBLICADAPERR. MiaUEL Y PLANASPC3Í37S»379?AL SENYORR. FOULCHÉ-DELBOSCSOBTIL INVESTIGADORDE L'aNTIGA literatura CATALANAY DOCTE HISPANISTAHomenatge respectuósde 1'EditorPRELIMINARNOTASOBRE LA TRADUCCIÓ DE «La ImITACIÓ [DE JeSU-MiQUEL PÉREZCRIST» PER> laAl reimprimir dins la nostra « Biblioteca Catalanapresent tradúcelo del Ilibre de La Imitació de Jesucrist,Miquel ciutadádeguda a la ploma elegantíssima d'en Pérez,de Valencia, enteném en primer lloch posar de manifestunala decircumstancia qui honora altament el nostre Poblé:que'l famós Ilibre, atribuit per opinió mes generalisada alcata-venerable Kempis, fou estampat en la nostra llengualana abans qu'en cap altra de les vulgars. Efectivament, simeshem de donar fe a les noticies que'ns proporcionen elsexperts bibliografs, fins sis anys mes tart, o sía en 1488, nolaaparegueren impreses les versions francesa y italiana deImitació: la edició barcelonina data de Tany 1482, quan tot-llatí.just ne feya deu o dotze que s'era estampat l'originalDesprés, en el transcursdels segles, el Ilibre es devingutuniversalment estimat, ocupant ja fa temps el primer llochentre totes les produccions ascétiques que la pietat cris-tiana re-ha inspirat ais homes. Aquesta consideració'nslleva, donchs, Ilibre Kempis, altramentde parlar del delque com a cosa de tothóm ben coneguda y degudamentapreciada; circumscrivint-nos, per lo tant, tractar de laatradúcelo d'en Pérez de ...
Publicado el : viernes, 22 de julio de 2011
Lectura(s) : 57
Número de páginas: 336
Ver más Ver menos
i BIBLIOTECA CATALANA DIRIGIDA Y PUBLICADA PER R. MiaUEL Y PLANAS PC 3Í37 S»379?
¡Sé el primero en escribir un comentario!

13/1000 caracteres como máximo.