nfoCiU GAVÀ GAVÀ

De
Publicado por

Març 2006. Núm. VI. nfoCiU. ①. GAVÀ. L'informatiu de CiU. Per un Gavà millor. ①. Març 2006. Núm. VI. GAVÀ. Després de lluitar durant anys per eradicar el ...

Publicado el : martes, 17 de abril de 2012
Lectura(s) : 47
Número de páginas: 2
Ver más Ver menos
M
a
r
ç
2
0
0
6
N
ú
m
.
V
I
n
f
o
C
i
U
L
G
A
V
À
L
i
n
f
o
r
m
a
t
i
u
d
e
C
i
U
P
e
r
u
n
G
a
v
à
m
i
l
l
o
r
L
L
L
L
M
a
r
ç
2
0
0
6
N
ú
m
.
V
I
G
A
V
À
D
e
s
p
r
é
s
d
e
l
l
u
i
t
a
r
d
u
r
a
n
t
a
n
y
s
p
e
r
e
r
a
d
i
c
a
r
e
l
p
r
o
b
l
e
m
a
d
e
l
a
d
r
o
g
a
a
l
m
u
n
i
c
i
p
i
d
e
G
a
v
à
,
C
i
U
c
r
i
t
i
c
a
q
u
e
e
n
c
a
r
a
h
i
h
a
g
i
t
a
n
t
a
v
e
n
d
a
d
e
s
t
u
p
e
f
a
e
n
t
s
a
l
a
c
i
u
t
a
t
,
t
a
l
i
c
o
m
e
s
d
e
s
p
r
è
n
d
e
l
ú
l
t
i
m
a
m
e
m
ò
r
i
a
p
r
e
s
e
n
t
a
d
a
p
e
r
l
e
q
u
i
p
d
e
g
o
v
e
r
n
s
o
b
r
e
s
e
g
u
r
e
t
a
t
c
i
u
t
a
d
a
n
a
.
A
t
e
n
c
i
ó
a
l
c
i
u
t
a
d
à
,
c
i
u
t
a
d
a
n
a
,
T
o
t
s
e
l
s
d
i
m
e
c
r
e
s
d
e
1
8
:
0
0
a
2
0
:
0
0
a
l
a
S
e
u
C
o
n
v
e
r
g
è
n
c
i
a
C
a
r
r
e
r
d
e
l
C
e
n
t
r
e
,
1
1
(
b
a
i
x
o
s
)
T
e
l
:
9
3
6
6
2
9
5
8
1
e
-
m
a
i
l
:
g
a
v
a
@
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
i
a
.
n
e
t
w
w
w
.
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
i
a
.
o
r
g
/
g
a
v
a
E
D
I
T
A
:
G
r
u
p
M
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
C
i
U
a
m
b
l
a
c
o
l
·
l
a
b
o
r
a
c
i
ó
d
e
C
o
m
i
t
è
L
o
c
a
l
d
e
C
D
C
P
e
r
q
u
è
p
o
d
e
m
p
a
r
l
a
r
d
u
n
B
O
N
E
S
T
A
T
U
T
?
C
i
U
c
o
n
s
i
d
e
r
a
q
u
e
h
i
h
a
a
r
g
u
m
e
n
t
s
p
e
r
j
u
s
i
f
i
c
a
r
u
n
s
í
a
l
e
s
t
a
t
u
t
:
1
.
E
l
c
o
n
c
e
p
t
e
d
e
n
a
c
i
ó
f
i
g
u
r
a
r
à
a
l
E
s
t
a
t
u
t
2
.
S
a
t
o
r
g
a
a
C
a
t
a
l
u
n
y
a
s
i
n
g
u
l
a
r
i
t
a
t
e
n
a
s
p
e
c
t
e
s
c
o
m
c
u
l
t
u
r
a
,
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
s
o
f
i
n
a
n
ç
a
m
e
n
t
l
o
c
a
l
3
.
P
e
r
p
r
i
m
e
r
a
v
e
g
a
d
a
e
s
c
o
n
t
e
m
p
l
a
e
l
d
r
e
t
i
d
e
u
r
e
d
e
c
o
n
è
i
x
e
r
e
l
c
a
t
a
l
à
4
.
D
ó
n
a
m
a
j
o
r
r
e
c
o
n
e
i
x
e
m
e
n
t
i
n
s
t
i
t
u
c
i
o
n
a
l
a
l
a
c
o
m
a
r
c
a
.
L
e
s
v
e
g
u
e
r
i
e
s
s
u
b
s
t
i
t
u
i
r
a
n
l
e
s
d
i
p
u
t
a
c
i
o
n
s
5
.
E
s
c
r
e
a
e
l
C
o
n
s
e
l
l
d
e
J
u
s
t
í
c
i
a
d
e
C
a
t
a
l
u
n
y
a
i
e
l
c
a
t
a
l
à
s
e
r
à
u
n
m
è
r
i
t
d
e
t
e
r
m
i
n
a
n
t
p
e
r
s
e
r
j
u
t
g
e
a
l
n
o
s
t
r
e
p
a
í
s
6
.
E
s
d
e
f
i
n
e
i
x
e
n
p
e
r
p
r
i
m
e
r
c
o
p
l
a
t
i
p
o
l
o
g
i
a
d
e
l
e
s
c
o
m
p
e
t
è
n
c
i
e
s
(
e
x
c
l
u
s
i
v
e
s
,
c
o
m
p
a
r
t
i
d
e
s
i
e
x
e
c
u
t
i
v
e
s
)
7
.
S
h
a
n
a
c
o
n
s
e
g
u
i
t
a
v
e
n
ç
o
s
e
n
a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
,
c
o
m
e
r
ç
,
c
u
l
t
u
r
a
,
d
r
e
t
c
i
v
i
l
,
i
m
m
i
g
r
a
c
i
ó
,
p
o
r
t
s
i
a
e
r
o
p
o
r
t
s
,
s
e
g
u
r
e
t
a
t
,
t
r
e
b
a
l
l
i
f
i
n
s
u
n
t
o
t
a
l
d
e
5
8
m
a
t
è
r
i
e
s
8
.
E
s
r
e
c
o
n
e
i
x
q
u
e
l
a
G
e
n
e
r
a
l
i
t
a
t
é
s
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
c
i
ó
ú
n
i
c
a
o
o
r
d
i
n
à
r
i
a
9
.
E
s
c
r
e
a
l
a
C
o
m
i
s
s
i
ó
B
i
l
a
t
e
r
a
l
,
a
m
b
à
m
p
l
i
e
s
f
u
n
c
i
o
n
s
.
1
0
.
E
s
c
o
n
t
e
m
p
l
a
l
a
p
a
r
t
i
c
i
p
a
c
i
ó
d
e
C
a
t
a
l
u
n
y
a
a
l
a
U
n
i
ó
E
u
r
o
p
e
a
i
s
i
n
c
l
o
u
u
n
c
a
p
í
t
o
l
d
e
d
i
c
a
t
a
a
c
c
i
ó
e
x
t
e
r
i
o
r
1
1
.
E
l
f
i
n
a
n
ç
a
m
e
n
t
s
u
p
o
s
a
u
n
c
a
n
v
i
d
e
m
o
d
e
l
.
P
e
r
p
r
i
m
e
r
a
v
e
g
a
d
a
,
e
l
c
o
n
s
e
l
l
e
r
d
E
c
o
n
o
m
i
a
h
a
u
r
à
d
e
f
e
r
u
n
t
a
l
ó
a
l
m
i
n
i
s
t
r
e
d
E
c
o
n
o
m
i
a
,
i
n
o
a
l
i
n
r
e
v
é
s
,
c
o
m
s
u
c
c
e
e
i
x
f
i
n
s
a
r
a
.
M
a
r
c
S
e
r
ò
i
L
l
o
n
c
h
,
c
a
p
d
e
l
l
i
s
t
a
d
e
C
D
C
G
a
v
à
L
a
s
s
e
m
b
l
e
a
g
e
n
e
r
a
l
d
e
m
i
l
i
t
a
n
t
s
d
e
C
D
C
G
a
v
à
h
a
e
s
c
o
l
l
i
t
M
a
r
c
S
e
r
ò
i
L
l
o
n
c
h
,
c
a
p
d
e
l
l
i
s
t
a
d
e
C
o
n
v
e
r
g
è
n
c
i
a
D
e
m
o
c
r
à
t
i
c
a
d
e
C
a
t
a
l
u
n
y
a
p
e
r
a
l
e
s
e
l
e
c
c
i
o
n
s
m
u
n
i
c
i
p
a
l
s
d
e
l
m
a
i
g
d
e
l
2
0
0
7
.
M
a
r
c
S
e
r
ò
i
L
l
o
n
c
h
é
s
u
n
j
o
v
e
g
a
v
a
n
e
n
c
d
e
t
r
e
n
t
a
a
n
y
s
,
a
d
v
o
c
a
t
,
m
e
m
b
r
e
d
e
l
C
o
m
i
t
è
E
x
e
c
u
t
i
u
L
o
c
a
l
i
t
r
e
s
o
r
e
r
.
C
o
n
v
e
r
g
è
n
c
i
a
e
s
p
e
r
a
e
l
v
i
s
t
-
i
-
p
l
a
u
d
e
l
a
f
e
d
e
r
a
c
i
ó
C
o
n
v
e
r
g
è
n
c
i
a
i
U
n
i
ó
.
E
l
t
r
i
p
a
r
t
i
t
e
s
c
a
r
r
e
g
a
e
l
m
e
t
r
o
d
e
G
a
v
à
D
e
c
i
d
e
i
x
n
o
t
i
r
a
r
e
n
d
a
v
a
n
t
l
a
l
í
n
i
a
1
2
d
e
l
m
e
t
r
o
,
i
l
a
l
c
a
l
d
e
d
e
G
a
v
à
h
i
e
s
t
à
d
a
c
o
r
d
L
a
p
r
o
p
o
s
t
a
d
e
l
«
m
e
t
r
o
d
e
l
D
e
l
t
a
»
,
a
c
o
r
d
a
d
a
e
n
t
r
e
e
l
t
r
i
p
a
r
t
i
t
i
e
l
s
a
j
u
n
t
a
m
e
n
t
s
d
e
l
B
a
i
x
L
l
o
b
r
e
g
a
t
,
h
a
e
s
t
a
t
«
i
m
p
r
o
v
i
s
a
d
a
,
é
s
e
n
g
a
n
y
o
s
a
i
p
o
c
c
r
e
ï
b
l
e
»
p
e
r
q
u
è
é
s
l
E
s
t
a
t
q
u
i
h
a
d
e
c
o
s
t
e
j
a
r
l
a
p
a
r
t
m
é
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
l
p
r
o
j
e
c
t
e
,
i
d
e
m
o
m
e
n
t
n
o
h
i
h
a
r
e
s
p
a
c
t
a
t
,
h
a
n
e
x
p
l
i
c
a
t
e
l
s
r
e
g
i
d
o
r
s
d
e
C
i
U
a
l
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
d
e
G
a
v
à
.
E
l
n
o
u
p
r
o
j
e
c
t
e
n
o
é
s
m
é
s
q
u
e
u
n
a
n
o
v
a
l
í
n
i
a
d
e
r
o
d
a
l
i
e
s
q
u
e
e
x
p
l
o
t
a
r
i
a
R
e
n
f
e
,
s
e
g
u
i
n
t
p
a
r
c
i
a
l
m
e
n
t
e
l
t
r
a
ç
a
t
f
i
x
a
t
p
e
r
l
a
L
1
2
(
C
a
s
t
e
l
l
d
e
f
e
l
s
-
S
a
r
r
i
à
)
,
q
u
e
a
m
b
a
q
u
e
s
t
n
o
u
p
l
a
n
t
e
j
a
m
e
n
t
n
o
m
é
s
a
r
r
i
b
a
r
à
f
i
n
s
a
C
o
r
n
e
l
l
à
.
L
a
n
o
v
a
l
í
n
i
a
a
n
o
m
e
n
d
a
R
e
n
f
e
3
(
R
3
)
,
t
i
n
d
r
à
d
u
e
s
p
a
r
a
d
e
s
a
G
a
v
à
i
n
o
t
r
e
s
c
o
m
e
s
c
o
n
t
e
m
p
l
a
v
a
e
n
e
l
p
r
o
j
e
c
t
e
a
n
t
e
r
i
o
r
,
p
e
r
d
e
n
t
l
e
s
t
a
c
i
ó
i
n
t
e
r
m
o
d
a
l
q
u
e
s
h
a
v
i
a
d
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
a
l
a
z
o
n
a
d
e
P
o
n
e
n
t
,
o
n
h
i
h
a
v
i
a
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
a
t
d
a
p
a
r
c
a
r
e
l
c
o
t
x
e
e
n
u
n
p
à
r
q
u
i
n
g
p
e
r
u
n
s
3
0
0
c
o
t
x
e
s
i
a
g
a
f
a
r
e
l
m
e
t
r
o
o
e
l
t
r
e
n
.
A
r
a
,
a
m
b
e
l
n
o
u
t
r
a
ç
a
t
,
a
l
q
u
a
l
d
o
n
e
n
s
u
p
o
r
t
e
l
s
a
l
c
a
l
d
e
s
d
e
l
B
a
i
x
,
n
o
m
é
s
e
s
c
o
n
t
e
m
p
l
a
l
a
c
r
e
a
c
i
ó
d
u
n
a
n
o
v
a
p
a
r
a
d
a
d
e
l
a
c
t
u
a
l
l
í
n
i
a
d
e
R
e
n
f
e
,
a
P
o
n
e
n
t
.
E
l
s
r
e
g
i
d
o
r
s
d
e
C
i
U
a
G
a
v
à
h
a
n
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
q
u
e
,
s
i
f
i
n
a
l
m
e
n
t
s
e
x
e
c
u
t
a
a
q
u
e
s
t
a
n
o
v
a
i
n
f
r
a
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a
,
s
e
r
à
g
r
à
c
i
e
s
a
l
a
p
r
e
s
s
i
ó
i
l
a
i
n
s
i
s
t
è
n
c
i
a
d
e
l
g
r
u
p
d
e
C
i
U
,
t
a
n
t
a
n
i
v
e
l
l
m
u
n
i
c
i
p
a
l
c
o
m
p
a
r
l
a
m
e
n
t
a
r
i
,
t
o
t
i
q
u
e
l
a
m
e
n
t
e
n
l
a
m
a
n
i
p
u
l
a
c
i
ó
q
u
e
s
h
a
f
e
t
a
l
s
g
a
v
a
n
e
n
c
s
i
g
a
v
a
n
e
n
q
u
e
s
,
f
e
n
t
-
l
o
s
c
r
e
u
r
e
q
u
e
G
a
v
à
t
i
n
d
r
i
a
m
e
t
r
o
f
i
n
s
a
B
a
r
c
e
l
o
n
a
.
E
l
s
c
o
n
v
e
r
g
e
n
t
s
t
a
m
b
é
c
r
i
t
i
q
u
e
n
q
u
e
s
h
a
g
i
e
s
b
o
r
r
a
t
l
a
L
1
2
,
q
u
e
v
a
s
e
r
i
n
c
l
o
s
a
e
n
e
l
P
l
a
D
i
r
e
c
t
o
r
d
I
n
f
r
a
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
e
l
2
0
0
2
,
q
u
a
n
C
i
U
g
o
v
e
r
n
a
v
a
l
a
G
e
n
e
r
a
l
i
t
a
t
i
q
u
e
s
u
p
o
s
a
v
a
«
c
r
e
a
r
u
n
a
a
u
t
è
n
t
i
c
a
c
o
l
u
m
n
a
v
e
r
t
e
b
r
a
l
d
e
m
e
t
r
o
a
l
B
a
i
x
L
l
o
b
r
e
g
a
t
a
m
b
u
n
a
s
o
l
a
l
í
n
i
a
i
s
e
n
s
e
f
e
r
t
r
a
n
s
b
o
r
d
a
m
e
n
t
s
f
i
n
s
a
B
a
r
c
e
l
o
n
a
»
.
C
i
U
r
e
c
l
a
m
a
m
é
s
s
e
g
u
r
e
t
a
t
p
e
r
a
G
a
v
à
A
m
b
e
l
«
m
e
t
r
o
d
e
l
D
e
l
t
a
»
G
a
v
à
p
e
r
d
u
n
a
e
s
t
a
c
i
ó
S
u
b
s
t
à
n
c
i
e
s
m
é
s
d
i
s
t
r
i
b
u
ï
d
e
s
:
H
a
i
x
i
x
5
1
%
C
o
c
a
ï
n
a
3
2
%
H
e
r
o
ï
n
a
1
4
%
A
l
t
r
e
s
3
%
P
r
o
c
e
d
è
n
c
i
a
c
o
m
p
r
a
d
o
r
s
:
G
a
v
à
V
i
l
a
d
e
c
a
n
s
B
a
r
c
e
l
o
n
a
C
a
s
t
e
l
l
d
e
f
e
l
s
H
o
s
p
i
t
a
l
e
t
S
a
n
t
B
o
i
T
e
r
r
a
s
s
a
A
l
t
r
e
s
L
a
d
r
o
g
a
,
m
a
s
s
a
p
r
e
s
e
n
t
a
G
a
v
à
T
o
t
a
l
%
2
5
2
5
,
3
1
4
1
4
,
1
1
0
1
0
,
1
9
9
,
1
3
3
,
0
3
3
,
0
3
3
,
0
3
2
3
2
,
3
9
9
E
l
r
à
d
a
r
m
ò
b
i
l
d
e
t
e
c
t
a
2
1
2
v
e
h
i
c
l
e
s
a
m
b
e
x
c
é
s
d
e
v
e
l
o
c
i
t
a
t
L
a
v
e
l
o
c
i
t
a
t
m
é
s
a
l
t
a
r
e
g
i
s
t
r
a
d
a
h
a
e
s
t
a
t
d
e
1
1
2
K
m
/
h
D
e
l
p
a
s
s
a
t
1
5
d
e
n
o
v
e
m
b
r
e
d
e
2
0
0
5
f
i
n
s
e
l
2
3
d
e
f
e
b
r
e
r
d
e
2
0
0
6
,
l
a
p
o
l
i
c
i
a
l
o
c
a
l
d
e
G
a
v
à
h
a
r
e
a
l
i
t
z
a
t
1
0
1
c
o
n
t
r
o
l
s
d
e
v
e
l
o
c
i
t
a
t
e
n
c
a
m
p
a
n
y
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
v
a
.
2
1
2
v
e
h
i
c
l
e
s
h
a
n
s
o
b
r
e
p
a
s
s
a
t
e
l
s
l
í
m
i
t
s
e
s
t
a
b
l
e
r
t
s
d
e
v
e
l
o
c
i
t
a
t
,
a
m
b
u
n
a
v
e
l
o
c
i
t
a
t
m
à
x
i
m
a
r
e
g
i
s
t
r
a
d
a
d
e
1
1
2
k
m
/
h
,
i
l
a
v
i
a
p
ú
b
l
i
-
c
a
a
m
b
m
é
s
e
x
c
e
s
s
o
s
h
a
e
s
t
a
t
e
l
c
a
r
r
e
r
d
e
l
A
r
g
i
l
a
.
C
i
U
c
o
n
s
i
d
e
r
a
q
u
e
a
p
a
r
t
i
r
d
a
r
a
e
l
r
à
d
a
r
h
a
u
r
i
a
d
e
s
e
r
u
n
a
e
i
n
a
p
e
r
e
v
i
t
a
r
c
o
n
d
u
c
c
i
o
n
s
d
e
r
i
s
c
a
l
a
c
i
u
t
a
t
.
C
i
U
d
e
m
a
n
a
s
o
l
u
c
i
o
n
s
a
l
a
m
a
n
c
a
d
e
s
e
g
u
r
e
t
a
t
q
u
e
v
i
u
G
a
v
à
E
l
g
r
u
p
m
u
n
c
i
p
a
l
d
e
C
i
U
h
a
d
e
n
u
n
c
i
a
t
r
e
i
t
e
r
a
d
a
m
e
n
t
i
a
m
b
i
n
s
i
s
t
è
n
c
i
a
,
l
a
m
a
n
c
a
d
e
s
e
g
u
r
e
t
a
t
q
u
e
p
a
t
e
i
x
G
a
v
à
,
s
o
l
·
l
i
c
i
t
a
n
t
l
i
n
c
r
e
m
e
n
t
d
e
l
s
e
f
e
c
t
i
u
s
p
o
l
i
c
i
a
l
s
a
l
m
u
n
i
c
i
p
i
.
D
e
s
p
r
é
s
d
e
l
s
r
o
b
a
t
o
r
i
s
p
r
o
d
u
ï
t
s
a
M
a
s
-
B
r
u
g
u
e
r
s
,
l
a
S
e
n
t
i
u
,
l
i
l
l
a
d
e
l
C
e
n
t
r
e
,
G
a
v
à
M
a
r
,
l
a
z
o
n
a
d
e
l
a
D
i
a
-
g
o
n
a
l
,
.
.
.
C
i
U
h
a
d
e
m
a
n
a
t
a
l
e
q
u
i
p
d
e
g
o
v
e
r
n
q
u
e
a
c
t
u
ï
i
t
r
e
b
a
l
l
i
p
e
r
g
a
r
a
n
t
i
r
l
a
m
à
x
i
m
a
s
e
g
u
r
e
t
a
t
a
l
s
c
i
u
t
a
d
a
n
s
i
c
i
u
t
a
d
a
n
e
s
d
e
G
a
v
à
.
D
e
l
1
9
9
8
a
l
2
0
0
5
e
l
n
ú
m
e
r
o
d
e
r
o
b
a
t
o
r
i
s
a
e
s
t
a
b
l
i
m
e
n
t
s
s
h
a
d
u
p
l
i
c
a
t
.
d
e
s
d
e
l
s
i
n
i
c
i
s
d
e
l
P
l
a
d
e
C
a
r
a
t
,
a
r
a
c
o
n
e
g
u
t
c
o
m
a
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
,
p
e
r
q
u
è
a
q
u
e
s
t
f
o
s
u
n
p
r
o
j
e
c
t
e
v
i
a
b
l
e
,
a
m
b
u
n
a
c
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
s
o
s
t
e
n
i
b
l
e
,
d
e
p
r
o
g
r
é
s
i
r
e
s
p
e
c
t
u
o
s
a
a
m
b
e
l
m
e
d
i
a
m
b
i
e
n
t
,
i
h
a
p
r
o
p
o
s
a
t
u
n
a
s
è
r
i
e
d
a
l
·
l
e
g
a
c
i
o
n
s
q
u
e
h
a
n
e
s
t
a
t
a
c
c
e
p
t
a
d
e
s
i
i
n
c
o
r
p
o
r
a
d
e
s
a
l
P
l
a
,
m
i
l
l
o
r
a
n
t
-
l
o
i
e
n
r
i
q
u
i
n
t
-
l
o
s
u
b
s
t
a
n
c
i
a
l
m
e
n
t
.
«
F
i
n
a
l
m
e
n
t
h
e
m
a
c
o
n
s
e
g
u
i
t
q
u
e
e
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
s
i
g
u
i
u
n
b
o
n
p
r
o
j
e
c
t
e
,
q
u
e
f
a
r
à
q
u
e
l
h
a
b
i
t
a
t
g
e
d
e
i
x
i
d
e
s
e
r
u
n
p
r
o
b
l
e
-
m
a
p
e
r
a
l
s
j
o
v
e
s
g
a
v
a
n
e
n
c
s
i
g
a
v
a
n
e
n
q
u
e
s
»
.
P
L
A
D
E
P
O
N
E
N
T
:
C
i
U
d
ó
n
a
s
u
p
o
r
t
a
l
a
s
e
v
a
e
x
e
c
u
c
i
ó
E
l
g
r
u
p
m
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
C
i
U
h
a
a
c
o
n
s
e
g
u
i
t
u
n
p
l
a
b
e
n
e
f
i
c
i
ó
s
p
e
r
l
a
c
i
u
t
a
d
a
n
i
a
d
e
G
a
v
à
.
D
e
s
p
r
é
s
q
u
e
l
e
q
u
i
p
d
e
g
o
v
e
r
n
a
c
c
e
p
t
é
s
i
i
n
c
o
r
p
o
r
é
s
a
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
l
e
s
a
l
·
l
e
g
a
c
i
o
n
s
d
e
C
i
U
,
q
u
e
h
a
n
f
e
t
d
e
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
u
n
p
r
o
j
e
c
t
e
v
i
a
b
l
e
,
a
m
b
u
n
a
c
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
s
o
s
t
e
-
n
i
b
l
e
,
d
e
p
r
o
g
r
é
s
i
r
e
s
p
e
c
t
u
o
s
a
a
m
b
e
l
m
e
d
i
a
m
b
i
e
n
t
.
C
r
e
i
x
e
m
e
n
t
o
r
d
e
n
a
t
i
s
o
s
t
e
n
i
b
l
e
L
a
c
i
u
t
a
t
d
e
G
a
v
à
h
a
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
t
u
n
f
o
r
t
c
r
e
i
x
e
m
e
n
t
e
n
e
l
s
d
a
r
r
e
r
s
a
n
y
s
,
a
r
a
ó
d
e
1
.
1
0
6
h
a
b
i
t
a
n
t
s
a
n
u
a
l
s
,
p
a
s
s
a
n
t
d
u
n
a
p
o
b
l
a
c
i
ó
d
e
4
0
.
0
7
9
h
a
b
i
t
a
n
t
s
l
a
n
y
2
0
0
0
a
l
s
4
5
.
6
0
9
d
e
l
a
c
t
u
a
l
i
t
a
t
i
a
m
b
e
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
e
s
p
r
e
v
e
u
q
u
e
s
e
s
o
b
r
e
p
a
s
s
i
n
e
l
s
5
0
.
0
0
0
h
a
b
i
t
a
n
t
s
.
C
i
U
h
a
m
a
n
i
f
e
s
t
a
t
q
u
e
a
q
u
e
s
t
c
r
e
i
x
e
m
e
n
t
h
a
d
e
s
e
r
c
o
h
e
r
e
n
t
,
o
r
d
e
n
a
t
,
i
s
o
s
t
e
n
i
-
b
l
e
,
i
p
e
r
a
q
u
e
s
t
m
o
t
i
u
s
h
a
n
d
e
m
i
l
l
o
r
a
r
e
l
s
e
q
u
i
p
a
m
e
n
t
s
(
s
a
n
i
t
a
t
,
e
n
s
e
n
y
a
m
e
n
t
,
.
.
.
)
,
l
e
s
i
n
f
r
a
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
,
i
c
r
e
a
r
-
n
e
d
e
n
o
u
s
,
p
a
r
a
l
·
l
e
l
a
m
e
n
t
a
l
e
x
e
c
u
c
i
ó
d
e
l
p
l
a
.
E
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
é
s
p
o
s
i
t
i
u
p
e
r
a
G
a
v
à
A
q
u
e
s
t
e
s
s
ó
n
a
l
g
u
n
e
s
d
e
l
e
s
r
e
f
l
e
x
i
o
n
s
q
u
e
h
a
f
e
t
C
i
U
p
e
r
d
o
n
a
r
e
l
v
o
t
f
a
v
o
r
a
b
l
e
a
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
:
-
E
s
c
r
e
a
r
à
m
é
s
h
a
b
i
t
a
t
g
e
p
r
o
t
e
g
i
t
a
G
a
v
à
-
D
u
n
a
à
r
e
a
d
e
2
0
0
h
e
c
t
à
r
i
e
s
n
o
m
é
s
e
l
1
5
%
e
s
d
e
s
t
i
n
a
r
à
a
h
a
b
i
t
a
t
g
e
-
É
s
u
n
a
a
c
t
u
a
c
i
ó
u
r
b
a
n
í
s
t
i
c
a
a
m
b
c
r
i
t
e
r
i
s
s
o
s
t
e
n
i
b
l
e
s
,
e
c
o
l
ò
g
i
c
s
i
r
e
s
p
e
c
t
u
o
s
o
s
a
m
b
e
l
m
e
d
i
a
m
b
i
e
n
t
i
e
l
p
a
i
s
a
t
g
e
-
G
a
r
a
n
t
i
r
à
e
l
p
a
t
r
i
m
o
n
i
a
r
q
u
e
o
l
ò
g
i
c
,
c
u
l
t
u
r
a
l
i
h
i
s
t
ò
r
i
c
-
F
a
r
à
c
r
é
i
x
e
r
l
e
c
o
n
o
m
i
a
l
o
c
a
l
-
C
o
m
p
o
r
t
a
r
à
u
n
a
m
i
l
l
o
r
a
d
e
l
e
s
i
n
f
r
a
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
a
c
t
u
a
l
s
i
l
a
c
r
e
a
c
i
ó
d
e
n
o
u
s
e
q
u
i
p
a
m
e
n
t
s
,
d
e
s
a
n
i
t
a
t
,
e
d
u
c
a
c
i
ó
,
e
s
p
o
r
t
.
.
.
L
e
s
e
s
m
e
n
e
s
d
e
C
i
U
m
i
l
l
o
r
e
n
e
l
P
l
a
E
s
m
e
n
e
s
d
e
C
i
U
i
n
c
o
r
p
o
r
a
d
e
s
a
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
:
1
-
.
L
e
s
t
o
r
r
e
s
d
e
p
l
a
n
t
a
b
a
i
x
a
i
d
e
u
,
f
i
n
a
l
m
e
n
t
s
e
r
a
n
d
e
p
l
a
n
t
a
b
a
i
x
a
i
v
u
i
t
.
E
l
s
b
l
o
c
s
d
e
p
i
s
o
s
,
d
e
p
l
a
n
t
a
b
a
i
x
a
i
s
i
s
a
p
l
a
n
t
a
b
a
i
x
a
i
c
i
n
c
.
2
-
.
E
l
s
h
a
b
i
t
a
t
g
e
s
d
e
p
r
o
m
o
c
i
ó
p
ú
b
l
i
c
a
i
p
r
o
t
e
g
i
t
s
p
a
s
s
e
n
d
e
l
3
0
a
l
4
0
%
.
3
-
.
L
a
c
r
e
a
c
i
ó
d
'
e
q
u
i
p
a
m
e
n
t
s
s
e
g
u
i
r
à
e
l
m
a
t
e
i
x
r
i
t
m
e
q
u
e
l
a
d
e
l
s
h
a
b
i
t
a
t
g
e
s
.
4
-
.
L
'
a
i
g
u
a
c
a
l
e
n
t
a
d
e
l
s
p
i
s
o
s
e
s
p
r
o
g
r
a
m
a
r
à
a
m
b
e
n
e
r
g
i
a
s
o
l
a
r
5
-
.
E
l
s
b
l
o
c
s
t
i
n
d
r
a
n
u
n
e
s
p
a
i
d
'
1
1
m
2
p
e
r
a
u
n
n
o
u
s
i
s
t
e
m
a
d
e
r
e
c
o
l
l
i
d
a
s
e
l
e
c
t
i
v
a
d
'
e
s
c
o
m
b
r
a
r
i
e
s
.
6
-
.
L
a
b
a
l
s
a
d
e
l
a
m
i
n
a
c
i
ó
p
a
s
s
a
a
s
e
r
u
n
l
l
a
c
v
i
u
.
O
p
i
n
i
ó
J
o
s
e
p
M
a
r
i
a
D
a
l
m
a
u
R
e
g
i
d
o
r
P
o
r
t
a
v
e
u
C
i
U
E
l
n
o
s
t
r
e
g
r
u
p
p
o
r
t
a
1
5
a
n
y
s
t
r
e
b
a
l
l
a
n
t
e
n
e
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
.
H
a
e
s
t
a
t
u
n
a
t
r
a
j
e
c
t
ò
r
i
a
l
l
a
r
g
a
,
a
m
b
a
c
o
r
d
s
i
d
i
s
c
r
e
p
à
n
c
i
e
s
,
p
e
r
ò
f
i
n
a
l
m
e
n
t
,
a
m
b
l
e
s
a
p
o
r
t
a
c
i
o
n
s
d
e
C
i
U
h
e
m
e
l
a
b
o
r
a
t
u
n
b
o
n
p
l
a
n
e
j
a
m
e
n
t
C
i
U
d
ó
n
a
u
n
v
o
t
d
e
c
o
n
f
i
a
n
ç
a
a
l
P
l
a
d
e
l
H
a
b
i
t
a
t
g
e
,
a
m
b
r
e
s
e
r
v
e
s
E
l
g
r
u
p
m
u
n
i
c
i
p
a
l
c
r
e
u
q
u
e
e
l
P
l
a
d
h
a
b
i
t
a
t
g
e
2
0
0
6
-
2
0
1
2
p
r
e
s
e
n
t
a
t
p
e
r
l
e
q
u
i
p
d
e
g
o
v
e
r
n
,
q
u
e
c
o
n
t
e
m
p
l
a
d
i
f
e
r
e
n
t
s
a
c
t
u
a
c
i
o
n
s
a
t
o
t
e
l
m
u
n
i
c
i
p
i
(
h
a
b
i
t
a
t
g
e
a
s
s
e
q
u
i
b
l
e
a
l
s
e
c
t
o
r
d
e
R
i
e
r
a
d
e
S
a
n
t
L
l
o
r
e
n
ç
,
l
e
s
F
a
r
r
e
r
e
s
,
C
a
n
T
r
i
e
s
,
l
e
s
B
ò
b
i
l
e
s
.
.
.
)
i
n
c
l
o
u
m
à
x
i
m
s
i
m
í
n
i
m
s
i
q
u
e
e
s
t
r
a
c
t
a
d
u
n
b
o
n
c
o
m
e
n
ç
a
m
e
n
t
.
T
o
t
i
q
u
e
,
s
e
g
o
n
s
e
l
p
o
r
t
a
v
e
u
d
e
C
i
U
«
d
e
m
o
s
t
r
a
q
u
e
e
n
s
q
u
e
d
e
m
c
u
r
t
s
e
n
l
o
f
e
r
t
a
d
e
l
h
a
b
i
t
a
t
g
e
p
r
o
t
e
g
i
t
.
É
s
u
n
p
l
a
d
e
b
o
n
e
s
i
n
t
e
n
c
i
o
n
s
,
p
e
r
ò
j
a
v
e
u
r
e
m
c
o
m
e
s
d
e
s
e
n
v
o
l
u
p
a
p
e
r
a
t
e
n
d
r
e
l
e
s
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
s
d
e
l
s
j
o
v
e
s
a
m
b
h
a
b
i
t
a
t
g
e
d
e
l
l
o
g
u
e
r
a
u
n
p
r
e
u
d
a
r
r
e
n
d
a
m
e
n
t
q
u
e
a
f
a
v
o
r
e
i
x
i
l
a
c
c
é
s
a
l
m
e
r
c
a
t
l
o
c
a
l
d
e
l
h
a
b
i
t
a
t
g
e
,
a
p
a
r
t
a
m
e
n
t
s
a
m
b
s
e
r
v
e
i
s
p
e
r
a
g
e
n
t
g
r
a
n
i
r
e
s
i
d
è
n
c
i
e
s
a
s
s
i
s
t
i
d
e
s
»
.
C
i
U
e
s
v
a
a
b
s
t
e
n
i
r
e
n
a
q
u
e
s
t
p
u
n
t
d
e
l
o
r
d
r
e
d
e
l
d
i
a
d
e
l
p
l
e
d
e
2
6
d
e
g
e
n
e
r
d
e
2
0
0
6
,
d
o
n
a
n
t
u
n
v
o
t
d
e
c
o
n
f
i
a
n
ç
a
a
l
e
q
u
i
p
d
e
g
o
v
e
r
n
,
a
m
b
r
e
s
e
r
-
v
e
s
.
F
u
t
u
r
P
e
r
f
i
l
d
e
l
a
c
i
u
t
a
t
,
C
a
r
r
e
t
e
r
a
d
e
S
t
a
.
C
r
e
u
d
e
C
a
l
a
f
e
l
l
(
C
-
2
4
5
)
M
a
r
ç
2
0
0
6
N
ú
m
.
V
I
n
f
o
C
i
U
L
G
A
V
À
M
a
r
ç
2
0
0
6
N
ú
m
.
V
I
n
f
o
C
i
U
L
G
A
V
À
X
a
v
i
e
r
A
l
a
v
e
d
r
a
R
e
g
i
d
o
r
C
i
U
O
p
i
n
i
ó
E
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
s
e
r
à
a
v
i
a
t
u
n
a
r
e
a
l
i
t
a
t
.
É
s
u
n
a
a
p
o
s
-
t
a
d
e
f
u
t
u
r
e
n
h
a
b
i
t
a
t
g
e
o
n
t
o
t
s
e
l
s
j
o
v
e
s
d
e
G
a
v
à
s
o
r
t
i
r
e
m
b
e
n
e
f
i
c
i
a
t
s
.
A
q
u
e
s
t
a
h
a
e
s
t
a
t
u
n
a
d
e
c
i
s
i
c
i
ó
d
e
C
i
U
,
m
e
d
i
t
a
d
a
i
p
e
n
s
a
d
a
,
q
u
e
p
r
e
t
é
n
a
f
a
v
o
r
i
r
l
e
s
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
s
d
e
l
s
c
i
u
t
a
d
a
n
s
i
c
i
u
t
a
d
a
n
e
s
d
e
G
a
v
à
,
i
u
n
a
d
e
l
e
s
n
e
c
e
s
s
i
t
a
t
s
a
c
t
u
a
l
s
é
s
l
a
c
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
d
e
m
é
s
h
a
b
i
t
a
t
g
e
a
s
s
e
q
u
i
b
l
e
.
P
e
r
a
q
u
e
s
t
m
o
t
i
u
,
e
l
g
r
u
p
m
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
C
i
U
r
e
c
o
l
z
a
l
e
x
e
c
u
c
i
ó
d
e
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
,
j
a
q
u
e
a
q
u
e
s
t
c
o
n
t
e
m
p
l
a
l
a
c
r
e
a
c
i
ó
d
e
1
4
5
0
h
a
b
i
t
a
t
g
e
s
p
r
o
t
e
g
i
t
s
d
u
r
a
n
t
e
l
s
p
r
o
p
e
r
s
s
i
s
a
n
y
s
,
c
o
b
r
i
n
t
e
l
9
7
%
d
e
l
a
d
e
m
a
n
d
a
a
c
t
u
a
l
i
p
o
s
a
n
t
f
i
a
l
p
r
o
b
l
e
m
a
d
h
a
b
i
t
a
t
g
e
q
u
e
e
s
v
i
u
a
G
a
v
à
,
a
r
a
p
e
r
a
r
a
.
E
l
g
r
u
p
m
u
n
i
c
i
p
a
l
d
e
C
i
U
h
a
t
r
e
b
a
l
l
a
t
«
E
l
8
5
%
d
e
l
e
s
p
a
i
s
e
r
à
d
ú
s
p
ú
b
l
i
c
i
e
l
1
5
%
e
s
d
e
s
t
i
n
a
r
à
a
h
a
b
i
t
a
t
g
e
»
E
l
s
p
l
a
n
e
j
a
m
e
n
t
s
d
e
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
,
a
p
r
o
v
a
t
e
n
e
l
p
l
e
d
e
2
6
d
e
g
e
n
e
r
d
e
2
0
0
6
,
n
o
t
e
n
e
n
r
e
s
a
v
e
u
r
e
a
m
b
e
l
s
q
u
e
e
s
v
a
n
p
r
e
s
e
n
t
a
r
q
u
i
n
z
e
a
n
y
s
e
n
r
e
r
e
,
a
m
b
e
l
P
l
a
d
e
C
a
r
a
t
.
D
e
l
p
r
i
m
e
r
P
l
a
d
e
C
a
r
a
t
a
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
d
a
v
u
i
,
s
h
a
n
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
m
o
d
i
f
i
c
a
c
i
o
n
s
s
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
v
e
s
q
u
e
h
a
n
p
e
r
m
è
s
q
u
e
a
q
u
e
s
t
p
l
a
g
a
r
a
n
t
e
i
x
i
u
n
a
p
e
r
f
e
c
t
a
c
o
n
v
i
v
è
n
c
i
a
e
n
t
r
e
h
a
b
i
t
a
t
g
e
i
m
e
d
i
a
m
b
i
e
n
t
.
S
h
a
a
c
o
n
s
e
g
u
i
t
q
u
e
e
l
8
5
%
d
e
l
e
s
p
a
i
s
i
g
u
i
l
l
i
u
r
e
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
e
n
t
a
l
s
P
a
r
c
s
F
o
r
e
s
t
a
l
s
,
P
a
r
c
s
U
r
b
a
n
s
,
i
d
e
R
i
b
e
r
a
,
a
i
x
í
c
o
m
v
i
a
l
s
i
e
q
u
i
p
a
m
e
n
t
s
i
e
l
1
5
%
r
e
s
t
a
n
t
,
e
s
d
e
s
t
i
n
i
a
h
a
b
i
t
a
t
g
e
s
.
S
e
g
o
n
s
v
a
m
a
n
i
f
e
s
t
a
r
e
l
p
o
r
t
a
v
e
u
d
e
C
i
U
J
o
s
e
p
M
a
r
i
a
D
a
l
m
a
u
,
e
n
e
l
p
l
e
d
a
p
r
o
v
a
c
i
ó
i
n
i
c
i
a
l
e
l
p
a
s
s
a
t
2
6
d
e
g
e
n
e
r
,
e
s
t
r
a
c
t
a
d
u
n
p
l
a
q
u
e
b
e
n
e
f
i
c
i
a
r
à
e
l
s
j
o
v
e
s
g
a
v
a
n
e
n
c
s
i
e
l
m
u
n
i
c
i
p
i
.
D
a
l
m
a
u
v
a
r
e
m
a
r
c
a
r
q
u
e
a
v
u
i
e
l
9
5
%
d
e
l
e
s
2
0
0
h
e
c
t
à
r
i
e
s
d
e
l
P
l
a
s
ó
n
d
e
t
i
t
u
l
a
r
i
t
a
t
p
r
i
v
a
d
a
i
d
e
s
p
r
é
s
d
e
l
a
s
e
v
a
a
p
r
o
v
a
c
i
ó
e
l
8
5
%
d
e
l
s
ò
l
s
e
r
à
p
ú
b
l
i
c
i
e
l
1
5
%
,
d
e
s
t
i
n
a
t
a
h
a
b
i
t
a
t
g
e
s
.
E
l
p
o
r
t
a
v
e
u
d
e
C
i
U
t
a
m
b
é
v
a
d
e
m
a
n
a
r
e
n
e
l
m
a
t
e
i
x
p
l
e
q
u
e
l
a
l
c
a
l
d
e
p
r
e
s
s
i
o
n
é
s
l
a
G
e
n
e
r
a
l
i
t
a
t
p
e
r
q
u
è
l
a
L
1
2
d
e
l
m
e
t
r
o
s
e
x
e
c
u
t
i
,
s
e
n
s
e
m
é
s
d
e
m
o
r
e
s
.
«
L
e
x
e
c
u
c
i
ó
d
e
l
a
L
1
2
é
s
c
a
b
d
a
l
p
e
r
a
g
a
r
a
n
t
i
r
u
n
a
b
o
n
a
m
o
b
i
l
i
t
a
t
»
«
E
l
P
l
a
d
e
P
o
n
e
n
t
é
s
l
a
s
o
l
u
c
i
ó
a
l
p
r
o
b
l
e
-
m
a
d
h
a
b
i
t
a
t
g
e
q
u
e
p
a
t
e
i
x
e
n
e
l
s
j
o
v
e
s
d
e
G
a
v
à
»
«
S
h
a
n
i
n
c
o
r
p
o
r
a
t
e
s
m
e
n
e
s
d
e
C
i
U
p
e
r
q
u
è
f
o
s
v
i
a
b
l
e
i
r
e
s
p
e
c
t
u
ó
s
a
m
b
e
l
m
e
d
i
a
m
b
i
e
n
t
»
D
e
l
P
L
A
d
e
C
A
R
A
T
a
l
P
L
A
D
E
P
O
N
E
N
T
:
D
u
n
p
r
o
j
e
c
t
e
,
u
n
a
r
e
a
l
i
t
a
t